Aktualności


wsteczWstecz

CZYM SĄ MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ?

2018-07-05

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.
W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wchodzi co najmniej jedna ze szkół: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne lub szkoła ponadgimnazjalna specjalna. W uzasadnionych przypadkach może funkcjonować MOS, który nie zapewnia całodobowej opieki wychowankom. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Rekrutacja: na wniosek rodziców dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie ustawy o systemie oświaty);
Rodzaje MOS-ów:
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla dziewcząt w normie intelektualnej
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim
- Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim

Szczegółowe informacje dot.MOS zawarte są w odpowiednich przepisach , w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych , młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek zapewniających i opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r, poz.1606)


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji