Aktualności


wsteczWstecz

30 MAJA - ŚWIĘTO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.

2018-05-28

Święto obchodzone jest od 2006 roku i ma służyć zwróceniu uwagi społeczeństwa na los dzieci osamotnionych oraz odrzuconych przez rodziców.

KAŻDY ZASŁUGUJE NA MAMĘ I TATĘ


Może któreś dziecko czeka właśnie na Ciebie ?

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in.: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
• rodzina zastępcza spokrewniona (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
• rodzina zastępcza niezawodowa (dalsza rodzina, osoby niespokrewnione)
• rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
• rodzinny dom dziecka.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych
• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie ul. Kopernika 13, 12 210 09 76.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji