Aktualności


wsteczWstecz

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO „TELE-ANIOŁA”

2018-05-16

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY PRZYPOMINA, ŻE TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ”

Masz w swojej rodzinie, okolicy kogoś, kto ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego? A może sam ze względu na powyższe przyczyny nie jesteś w pełni osobą samodzielną? Jeśli tak, to Projekt „Małopolski Tele-Anioł” jest przeznaczony właśnie dla Ciebie lub osoby, którą znasz!

Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, którzy chcą wziąć udział w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” proszeni są o kontakt osobisty lub za pośrednictwem innej osoby (np. z rodziny, z sąsiedztwa) z Działem Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy w godzinach otwarcia, tj.:

poniedziałek: 9:00 - 18:00

wtorek, środa, czwartek: 7:00 – 15:00

piątek: 7:00 – 14:00,

lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym Ośrodka pod numerem.: (12) 387-11-10

Aby przystąpić do projektu należy wypełnić tzw. formularz zgłoszeniowy.

Druk dostępny jest w tut. GOPS lub na stronie https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja .

W celu ułatwienia formalności wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w siedzibie tutejszego Ośrodka skąd będą przesyłane przez GOPS do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Formularz można też samodzielnie wysłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Na etapie składania formularza zgłoszeniowego nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż będą one wymagane dopiero na etapie tzw. Oceny Materialno-Życiowej.Kryteria uczestnictwa w Projekcie:

- mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego oraz
- być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.).


Ze względu na to, że rekrutacja bazuje na listach rankingowych, dodatkowe punkty będą przyznawane osobom z grupy preferowanej do objęcia wsparciem. Te osoby będą włączane do projektu w pierwszej kolejności.

Są to:- osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji