Aktualności


wsteczWstecz

UBIEGAMY SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW

2018-03-27

PROGRAM OSŁONOWY "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - edycja 2018"

Złożony przez nasz Ośrodek wniosek do otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej został oceniony pozytywnie - zarówno formalnie jak i merytorycznie i znalazł się w grupie 10 najwyżej ocenionych przez Małopolski Urząd Wojewódzki projektów, których dokumentację zgodnie z zasadami konkursu przesłano do MRiPS celem kontynuacji procedury konkursowej .

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie prawidłowych wzorców zachowania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz wzmocnienie współpracy między instytucjami.


"STAWIAM NA ROZWÓJ"

Oprócz wniosku związanego z systemem przeciwdziałania przemocy , GOPS złożył do Urzędu Marszałkowskiego również wniosek o dofinansowanie konkursowego projektu prowadzonego w ramach osi priorytetowej 9.Region spójny społecznie , poddziałanie 91.1 :Aktywna integracja.
Realizacja projektów w ramach powyższego konkursu zakłada przeciwdziałanie marginalizacji , zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców swojej gminy.

Na dofinansowanie powyższych działań Zarząd Województwa przeznaczył w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ponad 57 mln euro.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji