Aktualności


wsteczWstecz

DLACZEGO NIEKTÓRE OSOBY MUSZĄ ZWRÓCIĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ?

2018-03-12

Od 1 października 2017r. trwa drugi okres zasiłkowy świadczeń wychowawczych 500+.
W trakcie weryfikacji pierwszego okresu zasiłkowego zwrócono uwagę, że część wnioskodawców nie informowała Ośrodka Pomocy Społecznej o istotnych zmianach w rodzinie mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia 500+.
W wielu przypadkach skutkowało to pojawieniem się świadczeń nienależnie pobranych.

Najczęściej wynikało to z nieświadomości wnioskodawców, gdyż nie czytali oni dokładnie wypełnianego wniosku i pouczenia w otrzymanej decyzji, ale czasami wynikało to także ze świadomego zatajenia ważnych faktów dotyczących rodziny , celem pozyskania prawa do świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do istotnych zmian w sytuacji rodziny, które należy NIEZWŁOCZNIE zgłaszać do OPS w trakcie trwania okresu zasiłkowego, są:1. Zmiana liczby członków rodziny spowodowana np.: urodzeniem dziecka, rozwodem lub separacją, wstąpieniem w związek małżeński lub partnerski, umieszczeniem członka rodziny w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie itp.;

2. Każda zmiana aktywności zawodowej (zarobkowej) członka rodziny poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej (wyjazd lub powrót do kraju, zmiana pracodawcy, zakończenie lub podjęcie nowej pracy, nabycie lub utrata prawa do świadczenia dla bezrobotnych);

3. Uzyskanie bądź utrata dochodu członka rodziny – ustawa jasno określa, który dochód utracony lub uzyskany należy zgłaszać w trakcie trwania okresu zasiłkowego czyli już po wydaniu decyzji rozstrzygającej o prawie do świadczenia 500+.Jako uzyskanie dochodu rozumie się:

- Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- Rozpoczęcie lub wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

- Zakończenie bezpłatnego urlopu wychowawczego

- Uzyskanie prawa do świadczenia rodzicielskiego (czyli świadczenia wypłacanego przez okres 12 miesięcy w kwocie 1000 zł/miesięcznie) - nie mylić z zasiłkiem rodzinnym!

- Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS

- Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, które przysługują po utracie zatrudnienia

- Uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

- Uzyskanie emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjalnej

- Uzyskanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

- Uzyskanie stypendium doktoranckiego

Utrata dochodu członka rodziny jest rozumiana jako przeciwieństwo dochodu uzyskanego przedstawionego powyżej.Niezgłoszenie wyżej wymienionych istotnych zmian dotyczących rodziny może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które zgodnie z ustawą należy zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.Dlatego też GOPS zwraca uwagę, aby :- Przed wypełnieniem wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ UWAŻNIE CZYTAĆ wszelkie zamieszczone we wniosku i załącznikach do wniosku dodatkowe informacje, opisy i wyjaśnienia.

Należy również dokładnie przeczytać treść i pouczenie zawarte w otrzymanej decyzji;- Pamiętać o NIEZWŁOCZNYM zgłoszeniu do OPS wszelkich zmian mających wpływ na pobieranie świadczenia 500+- W razie jakichkolwiek wątpliwości KORZYSTAĆ Z WIEDZY pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi 500+, kontaktując się z nimi osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 8, bądź drogą e- mailową ( gopskocmyrzow.500plus@gmail.com ) lub telefonicznie pod numerem telefonu (12) 387 14 10 wew.35Zachowanie powyższych wskazówek pomoże w wielu przypadkach uchronić nas przed ewentualnymi konsekwencjami w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji