Aktualności


wsteczWstecz

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

2017-10-04

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza szkoły funkcjonujące na terenie naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w ramach II edycji kampanii „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE”. W ramach konkursu zapraszamy wszystkie dzieci z klas I – III , IV - VII szkół podstawowych oraz II – III klasy gimnazjalne do wykonania plakatu na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom jak ważne jest wyeliminowanie z życia zjawiska przemocy, budowanie w świadomości dzieci i młodzieży wizerunku przyjaznej szkoły bez przemocy, kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw odpowiedzialności za funkcjonowanie w szkole, rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej, wzmocnienie poczucia własnej wartości i obrazu własnego ja.
Termin składania prac konkursowych mija 31 października 2017 roku.
Prace należy złożyć w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 14 B.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w każdej szkole oraz na stronie internetowej tut. Ośrodka lub pod numerem telefonu 12 387 11 71.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE”

§ 1
Organizatorem konkursu „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE” jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy.

§ 2

Cele konkursu:
1. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest wyeliminowanie z życia zjawiska przemocy.
2. Budowanie w świadomości dzieci i młodzieży wizerunku przyjaznej szkoły bez przemocy.
3. Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw odpowiedzialności za funkcjonowanie w szkole.
4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i obrazu własnego ja.

§ 3
Wykonanie prac konkursowych powinno być poprzedzone zajęciami edukacyjno- informacyjnymi dotyczącymi przemocy rówieśniczej , prowadzonymi przesz nauczyciela, pedagoga.

§ 4
Warunki konkursowe
1. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe uczestników konkursu:
Poziom dla dzieci młodszych -uczniowie klas I - III szkoły podstawowej.
Poziom dla uczniów starszych klas IV - VII klasa szkoły podstawowej oraz uczniami klas gimnazjalnych
2. Plakat powinien zawierać tytuł, tekst oraz obrazki.
3. Format plakatu jest dowolny.
4. Treści umieszczone na plakacie powinny dotyczyć sposobów unikania przemocy w środowisku szkolnym, jak również wskazania negatywnych
konsekwencji tego zjawiska.
5. Plakaty należy dostarczyć w terminie do dnia 31 października 2017 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy pokój nr. 14 B z dopiskiem “Konkurs plastyczny” oraz
podaniem imienia i nazwiska oraz szkoły i wieku uczestnika.
6. Dopuszcza się tylko prace indywidualne.
7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z konkursem oraz wykorzystanie pracy do celów niekomercyjnej promocji działań Organizatora.


§ 5
Przebieg konkursu
1. Plakaty oceniać będzie jury składające się z osób wskazanych przez organizatora.
2. Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy oraz Urzędu Gminy w terminie do 15 listopada 2017 r.
3. Nagrodzone zostaną uczestniczące w konkursie z każdej kategorii trzy najwyżej ocenione plakaty.

Postanowienia końcowe
1. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.
3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kocmyrzów – Luborzyca : Sylwia Zawalska-Wierzbińska pod numerem telefonu tel; 12 387 11 71.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji