Nabory na stanowiska


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W DOMU AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH

2019-05-10

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego w Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Przewidywany termin zatrudnienia : czerwiec 2019 r.

czytaj całość publikacji "NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W DOMU AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH"


Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

2018-08-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "pracownika socjalnego" zatrudniona została Pani Ewelina Serdeczna zamieszkała Kraków.


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2018-06-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : LIPIEC 2018 r

czytaj całość publikacji "NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO"


Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

2018-02-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "pracownika socjalnego" zatrudniona została Pani Aneta Lasota zamieszkała Prusy.


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2018-01-08

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : LUTY 2018 r

czytaj całość publikacji "NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO"


Informacja o wyniku naboru na stanowisko "referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS"

2017-08-25

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "referent w dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS " została wybrana Pani Magdalena Dzioba zamieszkała gmina Kocmyrzów-Luborzyca.


Nabór na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

2017-07-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : wrzesień 2017 r

1. Wymagania niezbędne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
c/ nieposzlakowana opinia
d/ brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
f/ wykształcenie: wyższe - preferowane : administracja, zarządzanie, ekonomia  
 
2.Wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
b/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c/ umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z rodziną
d/ umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami
e/ znajomość  ustaw oraz przepisów wykonawczych do nich:
-  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych ,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a/ komunikatywność , kreatywność i zdolności organizacyjne
b/ odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność
d/ odporność na stres
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:
 
a/  udzielanie informacji dotyczących określenia warunków nabywania prawa do świadczenia wychowawczego  oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń
b/ przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym
c/ rozpatrywanie wniosków o świadczenia wychowawcze
d/ prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniami wychowawczymi
e/ prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków w systemie komputerowym
f/ opracowywanie decyzji administracyjnych
g/ wykonywanie czynności przygotowawczych do egzekucji administracyjnych dotyczących nienależnie pobranych  świadczeń
h/ ujawnianie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom w wykorzystaniu świadczeń
i/ podejmowanie działań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku osób pracujących i przebywających poza granicami kraju
j/ wykonywanie innych czynności mających związek z pracą zawodową, zleconych przez Kierownika GOPS
 
5.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
a/ wymiar czasu pracy – pełny etat
 
b/ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa o pracę na czas określony),
 
c/ praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 
d/ miejsce i otoczenie organizacyjno - praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na parterze w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
e/ informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 
6. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
4. kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art.233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe:
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
10. ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent w GOPS ” w terminie do 11 sierpnia 2017 r do siedziby GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy – pok.14A lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy , 32-010 Luborzyca 97

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do  GOPS (data nadania nie ma znaczenia).
Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
 
Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Luborzyca, dnia 20 lipca 2017 r.
Elżbieta Turek
Kierownik GOPS


 


Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

2016-03-09

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "pracownika socjalnego" została wybrana Pani Monika Korzec zamieszkała gmina Pałecznica.


Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

2016-02-17

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia : marzec 2016 r

1. Wymagania konieczne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych
c/ nieposzlakowana opinia
d/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
e/ wykształcenie: 1/ dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; lub
2) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie

2.Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c/ umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z rodziną
d/ umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami
d/ samodzielność i kreatywność w działaniu
e/ znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a/umiejętność empatii
b/ komunikatywność , kreatywność i zdolności organizacyjne
c/ odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność
d/ odporność na stres

4. Do zakresu zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązy
wać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowaniedziałań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i
środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie
skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową orazinspirowanie powołania instytucji świadczących usługi
służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin5. Wymagane dokumenty:
5. Wymagane dokumenty:

a/ CV
b/ list motywacyjny
Powyższe należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r Nr:133, poz.833 z późn. zmianami)”
c/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów , szkoleń itp.)
e/ kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy.
f/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany do wskazanego lekarza medycyny pracy na badania lekarskie wstępne )
g/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
h/ kserokopia dowodu osobistego

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „pracownik socjalny ” w terminie do 14 marca 2016 r do siedziby GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy – pok.14A lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy , 32-010 Luborzyca 97

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 387 14 99 - w godz. pracy ośrodka.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny.

2016-02-17

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „asystenta rodziny” została wybrana Pani mgr Justyna Doroz zamieszkała gmina Kraków.


Nabór na wolne stanowisko pracy – ASYSTENT RODZINY

2015-12-30

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
Przewidywany termin zatrudnienia : luty 2016 r

1. Wymagania konieczne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych
c/ nieposzlakowana opinia
d/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
e/ wykształcenie:
* wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. rodziny i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.
* lub co najmniej wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej 3 –letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną
f/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
g/ kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona lub ograniczona
h/ kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

2.Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b/ wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
c/ umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z rodziną
d/ umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami
d/ samodzielność i kreatywność w działaniu
e/ znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a/umiejętność empatii
b/ komunikatywność , kreatywność i zdolności organizacyjne
c/ odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność
d/ odporność na stres

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wspieranie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny .
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną , indywidualną pracę z wskazanymi przez GOPS rodzinami , udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich funkcji.

W tym celu asystent rodziny ma za zadanie:
- współpracę z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, poradnia wychowawczo- zawodowa, placówki lecznicze, urząd pracy itp.
- pomoc i wsparcie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
- pomoc w racjonalnym zarządzaniu budżetem domowym oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego
- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny , wspieraniu jej aktywności społecznej
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym GOPS w porozumieniu z rodziną.
Asystent rodziny będzie wykonywać swą pracę również poza godzinami pracy pracowników socjalnych.

5. Wymagane dokumenty:

a/ CV
b/ list motywacyjny
Powyższe należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r Nr:133, poz.833 z późn. zmianami)”
c/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów , szkoleń itp.)
e/ kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy.
f/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany do wskazanego lekarza medycyny pracy na badania lekarskie wstępne )
g/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
h/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- kserokopia dowodu osobistego

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” w terminie do 27 stycznia 2016 r do siedziby GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy – pok.14A lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy , 32-010 Luborzyca 97

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 387 14 99 - w godz. pracy ośrodka.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Kocmyrzowie-Luborzycy
Elżbieta Turek


Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny.

2015-02-02

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „asystenta rodziny” została wybrana Pani Elżbieta Kaczmarczyk zamieszkała w gminie Kocmyrzów – Luborzyca.

czytaj całość publikacji "Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny."


Nabór na wolne stanowisko pracy – ASYSTENT RODZINY

2014-11-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko

czytaj całość publikacji "Nabór na wolne stanowisko pracy – ASYSTENT RODZINY"


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji